Burgemeester Sandra Korthuis 

Thema: Bestuur, organisatie en dienstverlening

Programma: Dienstverlening

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Overheidsparticipatie
 • Lobby en acquisitie, waaronder economische ontwikkeling
 • Organisatie
 • Personeel
 • OWO samenwerking
 • Regiodeal ( bestuurlijk)
 • Dienstverlening / basisregistraties
 • Regelgeving deregulering
 • Europese en internationale zaken                    

Wethouder Esther Verhagen – OoststellingwerfsBelang

 (Eerste locoburgemeester)

Thema: Samenleving, zorg en ondersteuning, hulpverlening

Programma: Sociaal Domein

 • Visie op samenleven
 • Jeugd
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Inkomstenondersteuning
 • Armoede / schuldhulpverlening
 • Maatschappelijke activering
 • Inburgering /statushouders
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs, leerplicht / RMC
 • Aandachtsgebieden (sociaal Haerenkwartier, Haulerwijk)
 • Welzijnswerk (Scala)
 • Adviesraad sociaal domein
 • Fonds Ooststellingwerf
 • Zorgeconomie

Wethouder Fimke Hijlkema - PvdA

(Tweede  locoburgemeester)

Thema: Duurzaamheid, leefbaarheid en bouwen en wonen

Programma: Duurzaamheid

 • Duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie en CO2-reductie
 • BiobasedEconomy
 • Biosintrum
 • Milieubeleid
 • Biodiversiteit
 • Afval
 • Water
 • Riolering
 • FUMO
 • Fysieke herstructurering Haerenkwartier​​​​​​
 • Maatschappelijk accommodatiebeleid
 • Woonvisie / woningbouwprogramma
 • Vergunningen
 • Hûs en Hiem
 • Grondzaken
 • Monumenten
 • Dorpshuizen (gebouwen)

Wethouder Marcel Bos – CDA

(Derde  loco-burgemeester)

Thema: Arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, financiën en economische zaken

Programma: Omgevingswet

 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
 • Participatiewet / arbeidstoeleiding- integratie
 • Sociale werkvoorziening (GR SW Fryslân, Caparis)
 • Economische zaken (coproductie met burgemeester)
 • Omgevingswet / -visie
 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw
 • Glasvezel / mobiele bereikbaarheid
 • Handhaving
 • Financiën
 • Belastingen
 • Winkelgebied Oosterwolde
 • P10/ plattelandsgemeenten 

Wethouder Marian Jager-Wöltgens

(Vierde  loco-burgemeester)
 • Dorpsbudgetten
 • Visie op demografische ontwikkelingen
 • Openbare ruimte / snippergroen
 • Huisvesting Nanningaweg
 • Bosbergtoren
 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en landschap
 • Verkeer, parkeren
 • Masterplan Appelscha
 • Lelystad Airport 

Gemeentesecretaris:  Willem Mutter