Jack Werkman - Burgemeester

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Ondermijning
 • Personeel en organisatie
 • OWO-samenwerking
 • Regio Deal (bestuurlijk)
 • Programma Dienstverlening
 • Burgerzaken / basisregistraties / verkiezingen
 • DIV
 • (Inter)nationale zaken, P10 plattelandsgemeenten
 • Handhaving

Esther Verhagen - Wethouder Sociaal Domein & Accommodatiebeleid, 1e loco burgemeester

 • Sociaal Domein
 • WMO
 • Jeugd & jeugdzorg
 • Inclusie
 • Programma Samenleven
 • Maatschappelijke activering waaronder eenzaamheid
 • Inburgering statushouders
 • Accommodatiebeleid
 • Kunst & Cultuur
 • Inkomensondersteuning, armoede, schuldhulpverlening
 • Mantelzorgbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Volksgezondheid
 • Inwonersparticipatie
 • Aandachtsgebieden sociale structuur
 • Welzijnswerk (Scala)
 • Adviesraad sociaal domein
 • Fonds Ooststellingwerf
 • Zorgeconomie (Regio Deal)
 • Monumenten

Gerben But - Wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit, 2e loco burgemeester
Programma Duurzaamheid

 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Circulaire economie
 • Leer- en kenniscentrum Bodem (Regio Deal)
 • CO2-reductie
 • Milieubeleid en biodiversiteit
 • Afvalbeleid
 • FUMO
 • Openbare Ruimte (inclusief riolering)
 • Mobiliteit & Bereikbaarheid (inclusief glasvezel)
 • Vergunningen
 • Fysieke herstructurering Haerenkwartier
 • Werf Nanningaweg
 • Lelystad Airport
 • Lelylijn

Jelke Nijboer - Wethouder Wonen, Onderwijs en Sport 3e loco burgemeester

 • Ruimtelijke Ordening
 • Programma Omgevingswet
 • Wonen
 • Hûs en Hiem
 • Participatiewet en arbeidstoeleiding
 • Sport
 • Onderwijs, leerplicht en onderwijshuisvesting
 • Grondzaken

Jan van Weperen - Wethouder Financiën en Economie, 4e loco burgemeester

 • Economie & werkgelegenheid
 • Financiën & belastingen
 • Thema Stikstof
 • Biosintrum
 • Water
 • Winkelgebied Oosterwolde
 • ICT
 • Natuur & Landschap
 • Toerisme & Recreatie
 • Pilot vitale vakantieparken
 • Masterplan Appelscha en Bosbergtoren
 • Landbouw
 • Prikkedam
 • Dorpsbudgetten