Het leegstaande deel van zorgcentrum Rikkingahof in Oosterwolde wordt tijdelijk ingericht als woonlocatie voor statushouders. Het gaat om mensen met een verblijfsstatus die wachten op een huurwoning in Friesland, Groningen of Drenthe. Rond 1 januari 2024 worden de eerste bewoners verwacht. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2024.

De gemeente Ooststellingwerf, eigenaar Zorggroep Liante en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn dit met elkaar overeengekomen. Er wordt ruimte gecreëerd voor maximaal 190 statushouders. Statushouders zijn mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en weten dat ze in Nederland mogen blijven. Het COA start volgende week met werkzaamheden om het gebouw geschikt te maken voor tijdelijke bewoning door statushouders.

Waarom Rikkingahof?

Het oude deel van Rikkingahof staat leeg. Op de locatie Rikkingahof hebben Liante en woningcorporatie Actium panden in eigendom. Liante, Actium en de gemeente verkennen de mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied rond Rikkingahof, zoals het bouwen van nieuwe (zorg)woningen. Zolang er nog aan de nieuwe plannen wordt gewerkt, is tijdelijke huisvesting van statushouders mogelijk in het leegstaande pand. Dit belemmert de nieuwe plannen niet.
Door een tijdelijke opvanglocatie in te richten in Rikkingahof draagt de gemeente bij aan het ontlasten van overvolle asielzoekerscentra. Er wonen nog ruim 16.000 mensen met een verblijfsstatus in een asielzoekerscentrum, omdat er te weinig geschikte woningen vrijkomen. Doordat zij niet kunnen doorstromen naar een reguliere woning, houden zij plekken bezet voor asielzoekers die ons land binnenkomen en de procedure voor een verblijfstatus nog moeten doorlopen.

Gemeenten moeten helpen

Het ministerie heeft alle gemeenten herhaaldelijk verzocht om zich in te zetten voor de opvang van vluchtelingen en statushouders. Alle gemeenten moeten verantwoordelijkheid nemen. Ook hebben gemeenten een jaarlijkse taakstelling om een bepaald aantal statushouders onderdak te bieden.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders in juni met een motie ook verzocht om te onderzoeken waar in de gemeente ruimte (te creëren) is voor opvang van vluchtelingen.

Burgemeester Jack Werkman is blij dat de gemeente samen met Liante en het COA tot deze tijdelijke oplossing is gekomen. “We kunnen hiermee een bijdrage leveren aan de toekomst van deze mensen. Een stap naar hun nieuwe toekomst in veiligheid. Als burgervader vraag ik het begrip en de hulp van onze inwoners om deze tijdelijke bewoners gastvrij te ontvangen in onze gemeente.”

Woningbehoefte in Ooststellingwerf

De gemeente weet dat meer mensen een woning zoeken in Ooststellingwerf en er dringend meer woningen nodig zijn. Via de Taskforce Wonen werkt de gemeente versneld (mee) aan verschillende woningbouwplannen. Daarmee worden tot en met 2030 ongeveer 700 nieuwe woningen gebouwd in Ooststellingwerf. Dit zijn met name geschikte en betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Op www.ooststellingwerf.nl/taskforcewonen staat welke projecten er al lopen. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuwe projecten.

Meer informatie en inloopmomenten

Op www.ooststellingwerf.nl/statushouders staat meer informatie over de tijdelijke woonlocatie in Rikkingahof. Op donderdag 28 september en maandag 2 oktober zijn er inloopmomenten in het gemeentehuis in Oosterwolde, waar inwoners vragen kunnen stellen over de tijdelijke woonlocatie. Beide dagen zijn tussen 14.00 en 19.30 uur medewerkers van de gemeente, COA, Actium en de politie aanwezig om vragen te beantwoorden.


Vragen kunnen ook gesteld worden via telefoon 140516 of e-mail: statushouders@ooststellingwerf.nl.