Is er geen aangifte van verhuizing gedaan en is er geen adres meer bekend? Dan volgt er een adresonderzoek. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de persoon inderdaad niet meer op het adres woont, dan wordt hij of zij uitgeschreven. 

Deze persoon wordt dan opgenomen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) als 'Vertrokken uit Nederland met onbekende bestemming’.

Naam   |  Datum inschrijving  |  Datum besluit

Personen blijven tijdens de bezwaartermijn van 6 weken op de website staan.

Tijdelijk adres

Als er iemand op een verkeerd adres staat ingeschreven, dan kan dat financiële problemen opleveren voor de persoon die er nu woont.

Daarom heeft de gemeente deze mensen tijdelijk ingeschreven op het gemeentelijke adres Kuipenstreek 4, 8431 LX Oosterwolde. Het adresonderzoek gaat wel verder.

Naam  |  Geboortedatum  |  Datum inschrijving  |  Datum besluit

  •  

Personen blijven tijdens de bezwaartermijn van 6 weken op de website staan.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met één van bovenstaande besluiten, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. 

Gevolgen

De Eerste Kamer heeft in 2000 een wet aangenomen waardoor burgers alleen nog recht op uitkeringen en subsidies hebben als de adresgegevens bij de administraties van de uitvoerende instanties overeenkomen met de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

De uitschrijving wordt aan de afnemers (de administraties van de uitvoerende instanties) van de BRP doorgegeven.

Uitkeringen en subsidies

De gevolgen van de procedure Vertrokken onbekend Waarheen (VOW) zijn o.a. dat de volgende rechten opgeschort worden: Algemene bijstandswet, De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Toeslagenwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, De Algemene Ouderdomswet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet studiefinanciering en de Wet tegemoetkoming studiekosten etc.

Als u de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt, wordt bij de Sociale Verzekeringsbank uw AOW uitkering verlaagd als u geen aaneengesloten periode in Nederland hebt gewoond. Dus minder AOW uitkering of een AOW uitkering die niet op de kalendermaand van uw 65e jaar wordt uitgekeerd.

Documenten verstrekken

De gemeente kan u geen uittreksels, rijbewijs of identiteitsbewijs verstrekken. Ook kan door het RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) geen kenteken op uw naam gezet worden.

Boetes

Boetes van bijvoorbeeld bekeuringen, opgelegd door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau), worden naar uw laatste adres van inschrijving gestuurd. De rechter heeft een uitspraak gedaan dat de persoon zelf verantwoordelijk is voorzijn/haar inschrijving in de BRP. De rechtszaak werd niet geseponeerd.

Advies: Zorgt u ervoor dat u juist staat ingeschreven in de BRP van uw (woon)gemeente!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker