Woon(zorg)visie Ooststellingwerf 2022-2026

In de woon(zorg)visie legt de gemeente haar woonbeleid vast. Per januari 2022 is de woonvisie 2017-2022 verlopen. Daarom is een nieuwe woon(zorg)visie opgesteld voor de periode 2022-2026. Hierbij is een woningmarktonderzoek gedaan, een enquête onder inwoners uitgezet en zijn meerdere bijeenkomsten met marktpartijen, zorgpartijen, corporaties, huurdersorganisaties belangenbehartigers, inwoners en de raad gehouden.

In de woon(zorg)visie is onder andere opgenomen hoeveel woningen we de komende jaren willen realiseren, in welke dorpen deze zouden moeten komen en voor wie deze woningen gebouwd moeten worden. Maar wonen staat niet op zichzelf. Het raakt verschillende thema’s zoals welzijn en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid. In de woon(zorg)visie zijn de opgaven en ambities rondom deze thema´s voor de komende jaren benoemd. De visie is actiegericht. Dit betekent dat in de woon(zorg)visie staat welke maatregelen we nemen om deze ambities te bereiken.

Op 25 januari 2022 is de woon(zorg)visie Ooststellingwerf 2022-2026 vastgesteld. Deze vervangt de vorige woonvisie en het afwegingskader woningbouw.

Prestatieafspraken 2023-2026

Gemeente Ooststellingwerf, woningcorporatie Actium, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, huurdersorganisaties MEVM en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken gemaakt voor de komende vier jaar. De afspraken gaan over verschillende thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid. Het zijn ambities en prestaties die de partijen samen onderschrijven en waarvoor elke partij een bijdrage levert.

In Ooststellingwerf hebben nog twee andere woningcorporaties woningen in de sociale verhuur: Woonzorg Nederland (Compagnonshaven in Appelscha) en Habion (Sinnehiem Haulerwijk). Omdat zij relatief weinig woningen verhuren, maakt de gemeente losse afspraken met deze partijen.

Heeft u gevonden wat u zocht?