Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de aanleg en/of de bouw en het gebruik van het Zonnepaneelveld Molenbosch op de percelen kadastraal bekend onder nummer 1861 en 1865 in Oldeberkoop. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2017-5484.

Procedure

De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de vergadering van 25 september 2018 heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Beroepstermijn

De omgevingsvergunning met bijlagen (IMRO-code: NL.IMRO.0085.OVMolenbosch-VG01) liggen vanaf donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018  ter inzage.

Om de stukken in te zien kunt u tijdens openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE in Oosterwolde. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. In principe staat het beroep alleen open voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening

Ook kunnen belanghebbenden - voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben - op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht voorlopige voorziening tot schorsing van dit besluit vragen. Dit verzoek moet ingediend worden bij de Voorzieningenrechter, Afdeling  bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders maken bekend zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning als in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor de aanleg en/of de bouw en het gebruik van het Zonnepaneelveld Molenbosch op de percelen kadastraal bekend onder nummer 1861 en 1865 in Oldeberkoop. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2017-5484.

Procedure

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend met toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In zijn vergadering van 19 december 2017 heeft de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Naar aanleiding van de behandeling van deze verklaring van geen bedenkingen in de raadsvergadering van 19 december 2017, heeft een overleg met bewoners van de omgeving van het aangevraagde zonnepaneelveld plaatsgevonden. Dit overleg heeft plaatsgevonden in twee gespreksavonden op 10 januari 2018 en 7 maart 2018. Op basis van het resultaat van dit overleg wordt de mogelijk definitief te verlenen vergunning ambtelijk aangepast. Dit betekent dat in de vergunning wordt bepaald dat:

  • de hoogte van de opstelling van de zonnepanelen ten hoogste 2,00 meter mag zijn;
  • de hoogte van het hekwerk om de opstelling ten hoogste 1,80 mag zijn.

Meer informatie hierover is opgenomen in de mededeling bij de ontwerp-omgevingsvergunning.

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen (o.a. ruimtelijke onderbouwing) en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 19 april 2018 tot en met woensdag 30 mei 2018 ter inzage. Om de ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen en de ontwerp-verklaring in te zien kunt u tijdens openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE in Oosterwolde.

Zienswijze indienen

Tijdens de periode van de terinzagelegging kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een onderbouwde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 38, 8431 LE Oosterwolde, onder vermelding van het besluitnummer. Ook kunt u in deze periode mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14 0516.