Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken bekend dat de ontwerp Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2021 voor inspraak ter inzage ligt.

Door het van kracht worden van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen (GIHA) is actualisatie van de Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2014 nodig.

De belangrijkste wijzigingen:

Door het Besluit GIHA zijn gemeenten wettelijk verplicht gft, oud papier, metalen en plastic verpakkingsafval, drankenkartons, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen.

In 2010 hebben de Friese gemeenten ervoor gekozen Plastic en Metalen verpakkingsafval en Drankenkartons (PMD- afval ) in te zamelen met het restafval en na te scheiden in de Scheidings- en Bewerkingsinstallatie van de afvalverwerker. Hierdoor wijkt de gemeente af van de wettelijke verplichting PMD-afval gescheiden in te zamelen.

In de Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2021 is daarom in artikel 7, lid 3 opgenomen dat PMD-verpakkingsafval wordt ingezameld met restafval. 

De ontwerp Afvalstoffenverordening voorziet in regelgeving voor de verspreiding van ongewenst reclamedrukwerk, om daarmee afval te voorkomen.

Ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt alleen bezorgd op die adressen, waarvan de bewoner of gebruiker onmiskenbaar,  -met een Ja-Ja sticker- , duidelijk heeft gemaakt dat hij het ongeadresseerde drukwerk wil ontvangen.

 

De ontwerp-Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2021 ligt vanaf 24 september tot 6 november 2021 ter inzage.

U kunt de ontwerp Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2021  inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via https://www.ooststellingwerf.nl/vaststelling-afvalstoffenverordening

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.