Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen uitbreiding sportpark vv Waskemeer - trainingsveld

Burgemeester en wethouders maken bekend zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning als in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor uitbreiding het trainingsveld van het sportpark ’t Âld Leger ter plaatse van de percelen kadastraal bekend Gemeente Donkerbroek, sectie K, nummers 1103, 1104 en 1503 (deels). De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2017-6664.

Procedure

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend met toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In zijn vergadering van 28 januari 2020 heeft de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen (o.a. ruimtelijke onderbouwing) en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf woensdag 5 februari tot en met dinsdag 17 maart 2020 ter inzage. Om de ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen en de ontwerp-verklaring in te zien kunt u tijdens openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE in Oosterwolde. 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode van de terinzagelegging kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een onderbouwde zienswijze indienen op de ontwerp-omgevingsvergunning en/of de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. 

Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 38, 8431 LE Oosterwolde, onder vermelding van het besluitnummer en zaaknummer 0085-AZK-63750.

Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde, onder vermelding van het besluitnummer en zaaknummer 0085-AZK-63750.

U kunt uiteraard ook één zienswijze indienen op zowel de ontwerp-omgevingsvergunning als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders.

U kunt in deze periode ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14 0516.